Brugsbetingelser

Brugsbetingelser for forhandlerhenvisning
Opdateret marts 2012.

For Hansgrohe, der stiller funktionen shopfinder til rådighed, gælder følgende brugsbetingelser.

1. Ydelser

Vi stiller funktionen "Find forhandler" til rådighed for brugerne af vores website. Brugeren kan ved hjælp af funktionen Shopfinder lede efter faghandler og derefter sende deres adresse til den modtager, der er valgt pr. e-mail eller SMS. Brugeren indtaster selv modtagerne og deres adresse (e-mailadresse eller mobilnummer). Vi genererer derefter indholdet i beskeden (forhandleradresse og nødvendige impressumoplysninger). Brugeren kan ikke forandre eller komplettere teksten i en SMS. I e-mails kan ekstra indhold tilføjes i emnelinjen og i selve teksten. Beskeden sendes ukrypteret og sendes ikke, hvis modtageren har udtrykt ønske om dette til os.

2. Vores ansvar

At vi stiller funktionen "forhandler-anbefaling" til rådighed, er en frivillig og gratis ydelse fra vores side, der når som helst kan indstilles eller indskrænkes. Vi kontrollerer ikke, at den modtageradresse, der er indtastet af brugeren, er korrekt, og garanterer ikke, at funktionen står til rådighed, eller at det lykkes at sende hhv. modtage e-mails eller SMS.

3. Brugerens ansvar

Brugeren bekræfter, at modtageren er indforstået med at modtage en besked.

Brugeren har, med undtagelse af de forhandleradresser, som vi har stillet til disposition, alene ansvar for indholdet, der er fremstillet, udvalgt og sendt af denne, hhv. dennes repræsentanter, eller andre personer med adgang til dennes adgangsinformation. Brugeren må, hvis han/hun kan komplettere eller fremstille indhold, derved ikke overtræde gældende lov, og især ikke udbrede noget, der er ulovligt, anstødeligt eller bryder mod ophavsretten. Anvendelse af funktionen "shopfinder" til at sende masse e-mail og alle andre former for reklame- eller marketingbreve eller kædebreve er ikke tilladt.

4. Brugerens ansvar for sine handlinger

Brugeren hæfter over for os, hvis dennes ansvar eller lovlige pligter ifølge lovens bestemmelser overtrædes.

Brugeren fritager os desuden for eventuelle krav fra tredje mand, der kan gøres gældende overfor os, i anledning af at tredje mand har lidt skade, på grund af brugerens anvendelse. Hvis brugeren ikke overholder sine pligter, gældende lov og god sædvane, forbeholder vi os retten til at udelukke ham/hende fra anvendelse i en begrænset tid eller for altid.

Anvisninger om databeskyttelse

Når du bruger vores funktion "forhandler-anbefaling", vil vi indsamle og bruge de e-mailadresser, mobilnumre og navne, som du angiver til afsender og modtager, samt den besked du eventuelt har indtastet, på basis af lovmæssige beføjelser og i overensstemmelse med vores Anvisninger om databeskyttelse.

Brugsbetingelser for video-/filmmateriale
Opdateret november 2012

Hansgrohe SE (i det efterfølgende benævnt „licensgiver“) er hhv. indehaver af ophavsretten og indehaver af en eksklusiv licens til ophavsretten til video-/filmmaterialet (i det efterfølgende benævnt "rettigheder").

Licensgiveren er ligeledes indehaver af varemærkerettighederne til licensgiverens produkter. Denne kontrakt vedrører dog ikke en varemærkelicens, og intet i disse brugsbetingelser kan påberåbes til støtte for en aftale om varemærkelicens.

Brugsbetingelsernes genstand kan endvidere ikke påberåbes til støtte for et salgsforhold.

Det video-/filmmateriale, der er stillet til rådighed på dette websted, tilbydes udelukkende i henhold til de her beskrevne brugsbetingelser. I forbindelse med brug/anvendelse eller download af video-/filmmaterialet (i det efterfølgende benævnt "materiale") accepterer modtageren (i det efterfølgende benævnt "licenstager") disse brugsbetingelser.

 1. Licensgiveren giver hermed licenstageren en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens, som til enhver tid kan kaldes tilbage, til anvendelse af rettighederne til det udelukkende formål at tilbyde og sælge licensgiverens produkter.
 2. Licenstageren er berettiget til at anvende det materiale, der er underlagt rettighederne, og som licenstageren har modtaget i forbindelse med den almindelige forretningsmæssige udveksling. Licenstageren kan dog ikke gøre krav på at modtage eller få leveret dette materiale af licensgiveren.
 3. Licenstageren må ikke misbruge denne licens eller det materiale, der er underlagt rettighederne.
 4. Licenstageren må ikke uddele underlicenser.
 5. Licenstageren må på intet tidspunkt bruge eller anvende rettighederne til andet end det beskrevne brugsformål og må ikke træffe foranstaltninger, som er i strid med brugsbetingelsernes indhold eller formål. Licenstageren undlader endvidere enhver handling, som i forbindelse med en fornuftig betragtningsmåde efter al sandsynlighed har en negativ indvirkning på værdien, gyldigheden eller gennemførligheden af en licensrettighed eller licensgiverens ejerstatus i forhold til denne rettighed.
 6. Licenstageren tager navnlig højde for den tilladte anvendelsesmåde og -varighed gældende for det pågældende materiale.
 7. Der skal ikke betales licensgebyrer.
 8. Licenstageren anerkender hermed, at licensgiveren i forholdet mellem licenstager og licensgiver er eneste indehaver af rettighederne, at disse til enhver tid alene og udelukkende er og forbliver licensgiverens ejendom, og at licenstageren med undtagelse af den givne licens ikke har fået tildelt nogen videregående ret til eller krav på rettighederne. Licenstageren angriber ikke licensgiverens ejerstatus i forhold til rettighederne.
 9. Ved afsluttet licens som følge af opsigelse eller udløb bortfalder alle de rettigheder, licenstageren har fået til materialet, automatisk. Det samme gælder efter udløbet af den anvendelsesvarighed, der gælder for det pågældende materiale. Licenstageren skal straks indstille brugen af rettighederne og det materiale, der er underlagt rettighederne.
 10. Licensgiveren garanterer ikke for rettighedernes juridiske gyldighed og overtager intet ansvar for, at rettighederne kan blive gjort gældende uden at krænke tredjeparters rettigheder.
 11. Licenstageren forpligter sig til at godtgøre og holde licensgiveren skadesløs over for alle krav, klager, tab, skader og udgifter (herunder, men ikke begrænset til sagsomkostninger og advokatvederlag), som skyldes licenstagerens handlinger i forbindelse med eller som følge af materialebrug.
 12. Licenstageren skal straks skriftligt meddele licensgiveren om enhver krænkelse eller bestridelse af licensgiverens rettigheder til materialet, som licenstager får kendskab til. Licensgiveren har den eksklusive ret, men er ikke forpligtet til at træffe forsvarsforanstaltninger eller indlede en sag mod den krænkende part.
 13. Licenstageren får tildelt rettighederne til det pågældende materiale for en bestemt periode, som udløber på den beskrevne dato. Ved udløbet af denne dato bortfalder alle rettigheder til det pågældende materiale uden krav om en særskilt opsigelse.
 14. Rettighederne kan ikke gøres gældende for at påberåbe sig støtte til en agentaftale mellem licensgiver og licenstager.
 15. Afståelse eller overdragelse af rettigheder eller forpligtelser som følge af licensen kræver licensgiverens skriftlige tilladelse. Ethvert forsøg på afståelse eller overdragelse fra licenstagerens side berettiger licensgiveren til umiddelbart at opsige licensen.
 16. Alle rettigheder er underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning. Såvidt tilladt er det ikke-eksklusive værneting for licenstageren uigenkaldeligt domstolene i Offenburg, Tyskland. Licensgiveren er berettiget til at anvise licenstager til et andet værneting på licenstagerens kompetenceområde.
 17. Disse brugsbetingelser erstatter alle eventuelle tidligere aftaler mellem parterne vedrørende materialet.
 18. Licensgiveren er berettiget til til enhver tid at ændre brugsbetingelserne med virkning for fremtiden. Ændringer af eksisterende rettigheder skal være skriftlige.
 19. Hvis en bestemmelse i disse brugsbetingelser erklæres for ugyldig eller uigennemførlig, aftaler parterne at erstatte denne bestemmelse med en gyldig og gennemførlig bestemmelse, som passer bedst til det økonomiske formål med den oprindelige bestemmelse.